+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Badania nieniszczące w praktyce spawalniczej - Janusz Czuchryj, Sławomir Sikora


Agenda Wydawnicza SIMP

Przegląd Spawalnictwa

ISBN 978-83-87982-73-7


Wprowadzenie

W normie PN-EN ISO 9001 zdefiniowano pojęcie specjalnych procesów produkcyj­nych, do których zaliczono również spawanie (rys. 1).

 Przykłady specjalnych procesów produkcyjnych
Rys. 1. Przykłady specjalnych procesów produkcyjnych

 

Spawanie stanowi zatem proces, którego wynik nie może być w pełni sprawdzony przez kontrolę i badania wyrobu oraz gdzie niedostatki przebiegu procesu mogą się ujaw­nić dopiero podczas jego eksploatacji. Wynika stąd, że spawanie powinno być zawsze realizowane przez wykwalifikowany personel, natomiast parametry spawania w sposób permanentny nadzorowane i monitorowane.

Odstępstwa od prawidłowej technologii spawania mogą być przyczyną powstawa­nia w wykonywanych połączeniach niezgodności spawalniczych, powodujących z re­guły obniżenie ich wytrzymałości i trwałości. Może to prowadzić do poważnych awarii konstrukcji i powstawania dużych strat materialnych. Z tego powodu zarówno ilość jak i wielkość niezgodności w wykonywanych złączach powinna być możliwie najmniejsza.

Do wykrywania oraz określania wymiarów niezgodności spawalniczych w złączach konstrukcji spawanych stosuje się różne metody badań nieniszczących.

Z ich zestawu każdy wytwórca może wybrać metodę najefektywniejszą i najekono- miczniejszą dla realizowanego wyrobu. Jednak warunkiem właściwego wyboru metody (lub metod) kontroli jest znajomość ich cech charakterystycznych, zakresu zastosowa­nia, skuteczności, istniejącego wyposażenia, kryteriów oceny jakości itp. Aby wybór uła­twić opracowano poradnik (podręcznik), który czytelnikom będzie służył pomocą pod­czas zdobywania niezbędnej wiedzy z zakresu badań nieniszczących złączy spawanych lub podczas wykonywania obowiązków służbowych związanych z kontrolą konstrukcji spawanych

W poradniku wyjaśniono pojęcie niezgodności, wady i nieciągłości oraz omó­wiono budowę złączy spawanych z metali. Scharakteryzowano najczęściej sto­sowane w praktyce spawalniczej metody i techniki badań nieniszczących. Poda­no sposoby oceny jakości złączy spawanych według obowiązujących przepisów i zasady wyboru tych metod. Dostęp do materiałów źródłowych ułatwiają czytelnikowi załączone na końcu opracowania wykaz literatury i wykorzystanych norm.

Poradnik przeznaczony jest dla inżynierów i technologów spawalników oraz inspek­torów spawalniczych, dla studentów wyższych uczelni technicznych lub uczniów szkół średnich o kierunku mechanicznym oraz tych osób, których zamiarem jest poszerzenie wiadomości o kontroli jakości stosowanej w spawalnictwie. Jako zbiór podstawowych informacji na temat badań nieniszczących, poradnik jest przydatny wszystkim tym czy­telnikom, którzy planują uzyskanie odpowiedniego stopnia kwalifikacji według wymagań normy PN-EN ISO 9712.

 

 

Badania nieniszczące w praktyce spawalniczej - Janusz Czuchryj, Sławomir Sikora