+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Pękanie wyrobów stalowych podczas cynkowania zanurzeniowego - Jacek Mendala


Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

ISBN 978-83-7880-524-3


Informacje z okładki:

[...] Monografia dotyczy aktualnej i niezmiernie istotnej problematyki pękania stalowych elementów podczas ich kontaktu z cieczą metalizującą w procesie cynkowania zanurzeniowego metodą jednostkową. [...] Istotne było opracowanie odpowiedniego zakresu badań, jak również właściwej metodyki oraz przeprowadzenie badań modelowych pękania elementów stalowych w kontakcie z ciekłym metalem. Badania te, co należy podkreślić, zostały przeprowadzone na autorskim, zaprojektowanym i wykonanym stanowisku badawczym, które umożliwiło poprzez zadawanie obciążenia siłą rozciągającą wywołanie stanu naprężenia w badanej próbce w trakcie trwania klasycznego procesu metalizacji zanurzeniowej. [...] Monografia charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym. Zgromadzony w niej materiał może być wykorzystywany w szerokim zakresie zarówno do dalszego rozwoju technologii metalizacji zanurzeniowej, jak i procesu dydaktycznego.

Dr hab. inż. Tadeusz Frączek, Prof. PCz
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechniki Częstochowskiej

Monografia zawiera elementy, które charakteryzują opracowania o stosownym poziomie naukowym. Składają się na nią: jasno zarysowany obszar badawczy, wnikliwe rozpoznanie przedmiotu badań na podstawie obszernego przeglądu literaturowego, zaprojektowanie, a następnie budowa stanowiska badawczego, wykorzystanie nowoczesnych technik i metod stosowanych w zakresie badania właściwości mechanicznych oraz mikrostrukturalnych. [...] Zawarty w monografii materiał może być wykorzystany do rozwoju technologii procesu metalizacji zanurzeniowej elementów stalowych, oceny zachowania się stalowych elementów konstrukcyjnych cynkowanych w licznych zastosowaniach przemysłowych i innych. Monografia może być również wykorzystana do kształcenia w tym obszarze studentów i kadry inżynieryjno-technicznej.

Dr hab. inż. Piotr Kapias
emerytowany profesor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach