+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą MIG - Zeszyt 3 - Kazimierz Ferenc


Agenda Wydawnicza SIMP

Przegląd Spawalnictwa

ISBN 978-83-87982-92-8


Wprowadzenie

Zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami kwalifikowanie spawaczy obejmuje ich szkolenie i egzaminowanie zarówno z wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności prak­tycznych w zakresie spawania poszczególnych rodzajów materiałów przy użyciu okre­ślonych metod. Zasady te są opisane w pierwszym zeszycie serii wydawniczej pt. Pod­ręcznik spawania - zagadnienia ogólne, zawierającym informacje niezbędne w nauczaniu każdej metody spawania.

Seria podręczników zawierających zwięźle podany słuchaczom materiał dotyczący poszczególnych procesów spawania jest wydawana i rozprowadzana przez Przegląd Spawalnictwa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.pspaw.pl

Niniejszy zeszyt - oznaczony numerem 3 - obejmuje tylko wiadomości niezbędne uczestnikom kursu spawania aluminium i jego stopów metodą MIG. Pozostałe procesy spawania są opisane w następujących zeszytach:

Zeszyt 2:         Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą TIG
Zeszyt 4:         Podręcznik spawania   stali nierdzewnych metodą TIG
Zeszyt 5:         Podręcznik spawania   stali niestopowych metodą TIG
Zeszyt 6:         Podręcznik spawania   stali niestopowych metodą MAG
Zeszyt 7:         Podręcznik spawania   stali niestopowych elektrodami otulonymi
Zeszyt 8:         Podręcznik spawania   stali nierdzewnych metodą MAG
Zeszyt 9:         Podręcznik spawania   stali nierdzewnych elektrodami otulonymi
Zeszyt 10:       Podręcznik spawania   miedzi i jej stopów metodą TIG
Zeszyt 11:       Podręcznik spawania gazowego i cięcia stali

Często zdarza się, że osoba szkolona w zakresie spawania aluminium metodą MIG (lub w innym zakresie) posiada już kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem z innego procesu spawania. Wówczas szkolenie teoretyczne powinno trwać co naj­mniej 8 godzin i obejmować tylko zagadnienia ze spawania aluminium metodą MIG, zawarte w niniejszym podręczniku. Jeśli natomiast szkolenie w spawaniu aluminium metodą MIG jest pierwszym szkoleniem spawalniczym, nauczanie teoretyczne powin­no obejmować również materiał zawarty w Podręczniku spawania - zagadnienia ogólne. Zeszyt I. Liczba godzin pełnego szkolenia jest wtedy oczywiście większa.

Wśród stopów aluminium istnieje kilka grup, różniących się zasadniczo składem chemicznym, a w efekcie spawalnością, głównie skłonnością do pękania. Na wynik spa­wania duży wpływ ma przede wszystkim właściwe dopasowanie spoiwa do materiału spawanego. Dlatego w tym podręczniku podano zasady i liczne przykłady doboru spo­iwa pod względem uzyskania odpowiedniej odporności na pękanie, wytrzymałości, pla­styczności, odporności na korozję i zmiany barwy złączy. Zamieszczono też informa­cje na temat spawalności poszczególnych stopów, technologii i techniki ich spawania, przygotowania złączy oraz charakterystycznych dla aluminium niezgodności spawalni­czych. Scharakteryzowano też urządzenia stosowane do spawania aluminium metodą MIG.

Niektóre zamieszczone wiadomości wykraczają poza zakres tematyczny przewi­dziany na kursach spawania aluminium, ale z pewnością będą one przydatne w prak­tyce zawodowej. Pozostawia się decyzji wykładowcy, które z nich należy włączyć do programu nauczania,

Podręczniki tej serii są przeznaczone nie tylko dla słuchaczy, wykładowców i instruk­torów kursów spawania, ale również dla innych osób związanych ze spawalnictwem, w tym technologów, inspektorów, kontrolerów, projektantów konstrukcji aluminiowych.

 

 

Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą MIG - Zeszyt 3 - Kazimierz Ferenc