+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Postery z Konferencji Spawalniczych


Tradycja organizowania Konferencji Spawalniczych sięga roku 1953, kiedy to odbyła się w Instytucie Spawalnictwa Pierwsza Ogólnopolska Narada Spawalnicza poświęcona zagadnieniom kontroli robót spawalniczych. Organizatorem spawalniczych konferencji, które przybrały nazwę: Krajowych Naukowo-Technicznych Konferencji Spawalniczych, był nie tylko Instytut, ale i inne jednostki naukowe czy stowarzyszenia związane z branżą. W latach późniejszych nasz Instytut przejął inicjatywę organizowania konferencji co dwa lata.

Materiały konferencyjne, tłumaczone na język angielski, publikowane są w e-Biuletynie Instytutu Spawalnictwa, który udostępniany jest na zasadach open access. Referaty z konferencji w języku polskim zamieszczane są w wersji papierowej Biuletynu Instytutu Spawalnictwa i są dostępne w między innymi w Bibliotece Technicznej Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa.

Począwszy od 54. Konferencji wyniki badań polskich naukowców przedstawiane są również podczas sesji posterowych. Materiały posterowe są dostępne w formie elektronicznej na niniejszej stronie oraz na stronie Konferencji.

Przypominamy, że w przypadku jeśli będą Państwo chcieli wykorzystać prezentowane materiały konieczne jest uzyskanie zgody autorów poszczególnych posterów (dane kontaktowe podawane są na posterach).


62. Konferencja Spawalnicza pt. „Nowoczesne spawalnictwo – nowoczesna przyszłość”

 1. Przyczyny korozji rurociągu stalowego stosowanego do zatłaczania wód złożowych
 2. Zgrzewanie rezystancyjne z elektromechanicznym dociskiem elektrod
 3. Doświadczenia przy spawaniu nowej generacji stali martenzytycznej THOR®115
 4. Spawanie naprawcze stali S1100QL
 5. Analiza numeryczna MES spawania wiązką promieniowania lasera Nd-YAG emitowaną w trybie impulsowym
 6. System hybrydowy do stabilizacji wibracyjnej konstrukcji metalowych
 7. Laser surface modification of Ni-Cr-Re alloy plasma spraying coating
 8. Wire electron beam additive manufacturing of shape memory alloy
 9. Comparative investigation of EBW, FSW and arc welding of 6082 aluminum alloy based on microstructure and mechanical properties
 10. Mikrostruktura i własności mechaniczne złącza spawanego wiązką elektronów ze stali 316Ti
 11. Wpływ procesu cięcia plazmowego na jakość powierzchni cięcia stali konstrukcyjnej
 12. Stopy niklowe modyfikowane renem w postaci proszków jako materiał na powłoki ochronne wytwarzane w procesach natryskiwania i przetapiania
 13. Microstructure  and mechanical properties of G18-8-MN stainless steel obtained using electron beam and focused laser rapid prototyping methods
 14. Effect of NB content on the microstructure and mechanical properties of TI-NB alloys fabricated by powder metallurgy
 15. Badanie struktury i własności warstw wierzchnich tytanu stopowanych laserowo i elektronowo związkami boru
 16. Crystallographic texture in a friction stir processed cast AlSi9Mg aluminum alloy
 17. Wykorzystanie narzędzia bobbin-tool do zgrzewania stopów aluminium - własności złączy
 18. Wpływ składu gazu osłonowego na emisję zanieczyszczeń przy spawaniu blach ocynkowanych metodą MAG
 19. Badania wpływu warunków technologicznych zgrzewania rezystancyjnego z klejeniem na jakość złączy blach stalowych z powłokami ochronnymi
 20. Zgrzewanie tarciowe HSFW/FSW elementów elektrozaworów wykonanych ze stali automatowej 11SMnPb37 oraz stali nierdzewnej AlSI304
 21. Nowe rozwiązania w zgrzewaniu rezystancyjnym. „Od pomysłu do zastosowań przemysłowych”
 22. Badania wytrzymałości stalowych złączy klejowych w aspekcie przygotowania powierzchni materiałów do klejenia

 

60. Konferencja Spawalnicza pt. „Spawalnictwo w dobie przemysłu 4.0”

 1. Badania stanu technicznego elementów stalowych w konstrukcjach hydrotechnicznych 
 2. Badania metalograficzne drutów proszkowych poddanych działaniu środowiska
 3. Zaawansowane metody projektowania i weryfikacji torów jezdnych i pozycjonerów spawalniczych – zewnętrznych osi robotów
 4. Napawanie wiązką elektronów – analiza procesu
 5. Charakterystyka mikrostrukturalna materiału deponowanego drutem ze stali odpornej na korozję przy użyciu wiązki elektronów
 6. Zastosowanie wiązki laserowej i elektronów w technologii przyrostowej - własności mechaniczne i budowa mikrostrukturalna
 7. Influence of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of Ti-6Al-4V alloy prepared by 3D printing
 8. Spawanie blach stalowych z cynkowymi powłokami ochronnymi a emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do środowiska pracy
 9. Zgrzewanie tarciowe metodami FSW oraz HSFW wysokowytrzymałych stopów tytanu
 10. Zgrzewanie garbowe śrub i nakrętek z pneumatycznym i elektromechanicznym dociskiem

 

58. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pt. „Technologie XXI wieku”

 1. Oznaczanie ilości wodoru dyfundującego przy spawaniu wielościegowym
 2. Metodyka modelowania naprężeń własnych w powłokach metalowych natryskiwanych metodą HVOF na podłoże ceramiki korundowej
 3. Odporność na erozję kawitacyjną napoin NiCrBSi
 4. Mikrostruktura, odporność na zużycie i odporność na korozję powłok napawanych stopami na osnowie Ni-Co
 5. Mikrospawanie laserem impulsowym YAG
 6. Lutowanie dyfuzyjne tytanu
 7. i-EkoSpawanie - internetowy system doradczy wspomagający obliczanie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych przy spawaniu i procesach pokrewnych
 8. Zgrzewarka z serwomechanicznym dociskiem - przykłady aplikacji praktycznych
 9. Charakterystyka budowy mikrostrukturalnej złączy spawanych ze stali API X70
 10. Możliwości oceny spełniania wymagań PN-EN 1090-2 w zakresie jakości powierzchni po cięciu termicznym
 11. Ocena mikrostruktury stopów niklu 600 i 617 po spawaniu łukowym
 12. Pękanie likwacyjne powstałe w wyniku oddziaływania wiązki lasera Nd-YAG w wybranych nadstopach na osnowie niklu
 13. Ocena mikrostruktury i właściwości mechanicznych złączy stali S690QL spawanych wiązką laserową

 

56. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pt. „Spawalnictwo - zawsze można więcej”

 1. Materiały dodatkowe do lutowania twardego o ograniczonej szkodliwości
 2. Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko pracy w spawalnictwie
 3. Surowce do produkcji elektrod i drutów proszkowych oraz ich wpływ na właściwości żużla i technikę spawania
 4. Renowacja konstrukcji okna witrażowego w Bazylice Mariackiej w Gdańsku
 5. Użytkowe warstwy międzymetaliczne wytwarzane metodami spawalniczymi
 6. Badania skłonności do pęknięć gorących stali austenitycznych

 

54. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pt. „Spawalnictwo - osiągnięcia, potrzeby, wyzwania”

 1. Lutowanie twarde stopów na osnowie faz międzymetalicznych typu Ti-Al i Ni-Al
 2. Badania technologiczne spawania wysokowytrzymałej stali HCT 600X ZF 100 RBO elektrodą topliwą prądem o zmiennej biegunowości
 3. Spawalność stali ulepszonych cieplnie o granicy plastyczności powyżej 1000 MPa
 4. Gazy w spawalnictwie - obsługa i bezpieczeństwo
 5. WELDIMP - słownik niezgodności spawalniczych Projekt Leonardo da Vinci
 6. Laserowe spawanie hybrydowe
 7. Mikrospawanie laserem impulsowym
 8. Podkładki ceramiczne do spawania blach ze stali nierdzewnych, kwasoodpornych i specjalnych, w osłonie gazu obojętnego
 9. ACCESSWELD - doskonalenie i udostępnienie spawalniczych kursów szkoleniowych